ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธนมนต์ถ... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ"... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เรียนรู้อย่างมีความสุขในวัยประถมศึกษา" ... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "หัวใจของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพ... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเทคนิคการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลประเภท Live Video... [งานประชาสัมพันธ์]
 โครงการส่งเสริมการสร้างการเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม (ค่ายดนตรีไทย)... [งานประชาสัมพันธ์]
 รายละเอียดราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง... [กลุ่มการเงิน]
 โครงการเยี่ยมวัดและปฏิบัติธรรมสัญจร(พ.ค.-ก.ค.2560)... [งานประชาสัมพันธ์]
 เชิญชวนร่วมกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
 การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด... [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
 ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ[งานประชาสัมพันธ์]
 เชิญเข้าอบรมสัมมนา[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกประจำปีพุทธศักราช 2... [งานประชาสัมพันธ์]
 ราคากลางการจัดซื้อวัสดุ สื่อ ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ระบบสองภาษา (ไทย-มลายูถิ่น) ... [กลุ่มการเงิน]
 การอบรมและแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศและนักบินน้อย สพฐ.ประจำปี 2560... [งานประชาสัมพันธ์]
 เชิญร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชก... [งานประชาสัมพันธ์]
 การรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศราคากลางการจัดซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอนสำหรับศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาตีกา)... [กลุ่มการเงิน]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 page 1 / 37