ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ประกาศจัดจ้างงานประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษา... [กลุ่มการเงิน]  
 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา ระดับชาติ หรือ "นักวิทย์น้อยทรู"... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560... [งานประชาสัมพันธ์]  
 บริจาคสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ก้าวสู่ Thailand 4.0... [งานประชาสัมพันธ์]  
 การจัดโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเพื่อสืบทอดพระพุท... [งานประชาสัมพันธ์]  
 การจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประกาศคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ปี 2560... [คุรุสภาเขตพื้นที่]
 ประกาศการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2560... [คุรุสภาเขตพื้นที่]
 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ”คุรุสดุดี” 2560... [คุรุสภาเขตพื้นที่]
 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรผู้สอนกีฬากรีฑา... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอเชิญสถานศึกษา นักเรียนเข้าแข่งขันกลอนสดเนื่องในวันสุนทรภู่ 2560... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์รายการสื่อส่งเสริมกระบวนการเรียรรู้ ปี 2560 ... [งานประชาสัมพันธ์]
 การแข่งขันจรวดน้ำระดับประเทศครั้งที่ 16 และการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 1... [งานประชาสัมพันธ์]
 เชิญชวนใช้บริการบัตร ATM รูปแบบ Chip Card[งานประชาสัมพันธ์]
 ขอเชิญส่งโครงการเข้าประกวดตามโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ บุคลากรเข้ารับการอบรม... [งานประชาสัมพันธ์]
 การให้หยุดราชการ เนื่องในวันตรุษอิฎิ้ลฟิตรี(ว้นรายอปอซอ)... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพเยาวชนชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ครั้ง... [งานประชาสัมพันธ์]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 page 1 / 39