ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การขยายเวลาการไว้ทุกข์และการลดธงครึ่งเสาในช่วงงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จ... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมโดยสถาบันอบรมโยธาไทย... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
 ประชาสัมพันธ์ โครงการบริหารวิชาการหลักสูตร "แนวทางบริหารความเสี่ยง การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในแ... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
  ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงวิชาการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า k"... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
 ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงวิชาการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า k"... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
 รณรงค์การบริโภคสับประรด[กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
 ฐานะและเงื่อนไขการอยู่ในราชอาณาจักรไทยของผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชาติไทย... [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการประกวดคำขวัญเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล... [งานประชาสัมพันธ์]
 ราคากลางจัดซื้อถังขยะตามโครงการโรเรียนปลอดขยะ... [กลุ่มการเงิน]
 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอง 100 ปี ธงชาติไทย... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู... [งานประชาสัมพันธ์]
 ราคากลางจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ศปบ.จชต.... [กลุ่มการเงิน]
 ขอส่งสำเนาเอกสารเผยแพร่ เรื่อง "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแนวปฏิบัติ 3 แนวทางให้รัฐบาลและประชาชนย... [งานประชาสัมพันธ์]
 ราคากลางจัดจ้างเหมารถบัส โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเป็นผู้นำ... [กลุ่มการเงิน]
 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา[กลุ่มการเงิน]
 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์งาน "เวิร์ลไดแด็ก เอเซีย 2017"... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.1239/2560 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานก... [งานประชาสัมพันธ์]
 การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครูและการจัดประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครูครั้งที่ 62 พ... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์ "การประกวดตราสัญลักษณ์(โลโก้)วันเด็กแห่งชาติ"... [งานประชาสัมพันธ์]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 page 1 / 43