ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รุ่นที่... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(บุคลากรวิทยาศาสตร์)... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
 ประกาศรายชื่อผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานธุรการ สังกัดสำนกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาป... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
 ราคากลางจัดจ้างพิมพ์รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการชุมชุมลูกเสือ จชต. ครั้งที่ 12... [กลุ่มการเงิน]  
 ราคาจัดจ้างซ่อมแซมประประปา[กลุ่มการเงิน]  
 ราคากลางจัดจ้างพิมพ์สมุดพกประจำตัวครูและบุคลากรทางการศึกษา จชต.... [กลุ่มการเงิน]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานธุรการ... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ[กลุ่มการเงิน]
 ขอเชิญอบรมหลักสูตร การทำผลงานทางวิชาการ ระดับ ชำนาญการพิเศษ (ค.ศ.3)... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 สถิติผู้สมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานธุรการ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เ... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิม... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานธุรการ... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ราคากลางจัดจ้างพิมพ์วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ (ข่าว ศปบ.จชต.)... [กลุ่มการเงิน]
 ราคากลางจัดจ้างประชาสัมพันธ์โครงการสานเยาวชนต้นแบบจังหวัดชายแดนภาคใต้... [กลุ่มการเงิน]
 ขอเชิญร่วมแข่งขันสวดทำวัตรเช้าและบทโพชฌงค์ ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบร... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์และสอบถามสมัครใจในการโอน... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 คู่มือการอบรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา... [กลุ่มนโยบายและแผน]
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งธุรการโรง... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(บุคลากรวิทยาศาสตร์)สังกัดสำ... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 page 1 / 42