ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 โครงการช้างเผือก รุ่นที่ 7 [งานประชาสัมพันธ์]  
 โครงการกุ๊กน้อยละเลงครัว [งานประชาสัมพันธ์]  
 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมต่าง ๆ ปี 2560... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี ... [งานประชาสัมพันธ์]  
 การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอเชิญอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ หลักสูตรแนวทางบริหารความเสี่ยง การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและมาตร... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ขอเชิญอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ หลักสูตรการบริหารด้านบัญชีการเงินสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานหน่วยงานของ... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560... [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
 โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด... [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาพลังงานในหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน... [งานประชาสัมพันธ์]
 เลื่อนการจัดหน่วยบริการทำหนังสือเดินทาง... [งานประชาสัมพันธ์]
 การจัดหน่วยบริการทำหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ ของกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ... [งานประชาสัมพันธ์]
 การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์... [งานประชาสัมพันธ์]
 โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศประจำปี พ.ศ.2560... [งานประชาสัมพันธ์]
 ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2560... [งานประชาสัมพันธ์]
 การรับสมัครคัดเลือกครูผู้มีผลงานดีเด่น "ครูดี ศรี จชต." ประจำปี 2560... [งานประชาสัมพันธ์]
 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี 2560... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดั... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 การสมัครรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ปี 2560... [งานประชาสัมพันธ์]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 page 1 / 32