ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 การเฝ้าระวังโรคติดต่อ[กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]  
 โครงการชุมชนปลอดขยะ(Zero Waste) ปี 2561 และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ( Zero Waste School) ปี 2561... [งานประชาสัมพันธ์]  
 เชิญร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2561... [งานประชาสัมพันธ์]  
 แจ้งการโอนเงินประกันสัญญา[กลุ่มการเงิน]  
 การประกวดตราสัญลักษณ์ การ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) และเพลงงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึก... [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]  
 แจ้งการโอนเงินสวัสดิการ[กลุ่มการเงิน]
 การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน ฯ ปี 2561... [งานประชาสัมพันธ์]
 แจ้งการโอนเงินประกันสัญญาโรงเรียน[]
 ประชาสัมพันธ์การทดสอบทักษะด้านกีฬาเพื่อโอกาสให้นักเรียนเข้าเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบบการศึก... [งานประชาสัมพันธ์]
 การประกวดผลงานนวัฒกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางประจำปี 2561... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักาะนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฏศ... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอเชิญร่วมบริจาค ข้าวสาร และสิ่งของ สนับสนุนโครงการ ปั่น ปั่น ข้าวสารเพื่อน้องดอย ... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวครูที่ประสบอุบัติเหตุ... [งานประชาสัมพันธ์]
 ช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านประสบอัคคีภัย... [งานประชาสัมพันธ์]
 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540... [งานประชาสัมพันธ์]
 การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในโครงการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาจีน IC... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอคความอนุเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนประสบวาตภัย... [งานประชาสัมพันธ์]
 การรับบริจาค สิ่งของ เสื้อผ้า เครื่องนุ่มห่มกันหนาว เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานประกวดแต่งเพลงประกอบท่าเต้นส่งเสริมทันตสุขภาพ... [งานประชาสัมพันธ์]
 โครงการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ... [งานประชาสัมพันธ์]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 page 1 / 48