ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ต่างประเทศ... [งานประชาสัมพันธ์]  
 การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2561... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ แบบออนไลน์... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู ที่ผ่านการพิจารณาโดยสถาบันคุรุพัฒนา... [งานประชาสัมพันธ์]  
 แจ้งการโอนเงิน[กลุ่มการเงิน]  
 มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสังกัดสำนักงานคณะ... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 แจ้งโอนเงินสวัสดิการ ประจำเดือนมีนาคม2561รอบ2... [กลุ่มการเงิน]
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดถวายผ้าป่าสมทบกองทุนช่วยเหลือนักเรียน... [กลุ่มอำนวยการ]
 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บสาหัส... [กลุ่มอำนวยการ]
 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนผู้ปกครองเสียชีวิตด้วยอัคคีภัย... [กลุ่มอำนวยการ]
 ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 แจ้งการโอนเงินประกันสัญญาโรงเรียน[กลุ่มการเงิน]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 page 1 / 50