การพัฒนาทักษะการเขียนประโยคภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ อิงลิชอีสฟ... [วัดโคกหญ้าคา]  
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น... [วัดโคกหญ้าคา]  
การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ถิ่นนี้มีอะไร ... [ชุมชนวัดอัมพวนาราม]
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สำหร... [ผู้ดูแลระบบ]
การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้น... [บ้านวังกว้าง]
กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้เพื่อความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กที่ฝึกป... [บ้านม่วงเตี้ย]
การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กโดยใช้กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใ... [วัดบุพนิมิต]
ชื่องานวิจัย การพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดโดยใช้แผ่นภาพ ประกอบกระบวนกา... [ผู้ดูแลระบบ]
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดน้ำและอากาศที่ขาดไม่ได้ กลุ่มสาระการเรียนรู้... [ศูนย์ ITEC]
ผลของการจัดประสบการณ์กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะตามคำสั่งที่มีต่อความคิดรวบยอดและ... [บ้านยางแดง]
อ่านทั้งหมด