11 นโยบายสำคัญกระทรวงศึกษาธิการ... [งานประชาสัมพันธ์]  
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น [กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล]  
ประชาสัมพันธ์โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ(KB Pre-Test 60)... [งานประชาสัมพันธ์]
เกียรติบัตรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ระ... [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์การพิจารณาเสนอชื่อศิษยืเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะ... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ 5... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
กิจกรรมแผนงานนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์... [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเชิญจิตอาสาทุกประเภท พร้อมกันเวลา 07.30 น.เพื่อมอบหมายภารกิจในงานพิธีถวาย... [งานประชาสัมพันธ์]
เชิญร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค จังหวัดปัตตานี... [งานประชาสัมพันธ์]
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การขยายเวลาการไว้ทุกข์และการลดธงครึ่งเสาในช่... [งานประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมโดยสถาบันอบรมโยธาไทย... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ประชาสัมพันธ์ โครงการบริหารวิชาการหลักสูตร "แนวทางบริหารความเสี่ยง การติดตา... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงวิชาการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและ... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงวิชาการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและก... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
รณรงค์การบริโภคสับประรด [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ฐานะและเงื่อนไขการอยู่ในราชอาณาจักรไทยของผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งไม่ได้ส... [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการประกวดคำขวัญเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล... [งานประชาสัมพันธ์]
ราคากลางจัดซื้อถังขยะตามโครงการโรเรียนปลอดขยะ... [กลุ่มการเงิน]
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอง 100 ปี ธงชาติไทย... [งานประชาสัมพันธ์]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชกา... [งานประชาสัมพันธ์]
อ่านทั้งหมด