ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูร... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชัวคราวรายเดื... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูร... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้มีส่วนเก... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
11 นโยบายสำคัญกระทรวงศึกษาธิการ... [งานประชาสัมพันธ์]
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น [กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล]
คำขวัญและแนวทางรณรงค์วันงดสูบบุหรีโลก ประจำปี 2561... [งานประชาสัมพันธ์]
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ปน... [กลุ่มการเงิน]
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา... [งานประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชา... [งานประชาสัมพันธ์]
ขยายเวลาการรับสมัครการประกวดผลงานนวัฒกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางประจำปี... [งานประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมฟรี เตรียมสอบภาค ก ก.พ. ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัย... [งานประชาสัมพันธ์]
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ปน... [กลุ่มการเงิน]
ขอเชิญส่งบทความ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาต... [งานประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่ววมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครู ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม... [งานประชาสัมพันธ์]
โครงการต้นกล้าสันติภาพจังหวัดชายแดนใต้... [งานประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น Stem Education ปร... [งานประชาสัมพันธ์]
เผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 254... [งานประชาสัมพันธ์]
อ่านทั้งหมด