แสดงข้อมูลทั้งหมด
เลขที่หนังสือ
เรื่อง เปลี่ยนช่องทางการเข้ารายงานข้อมูลในระบบ e-mes ของสำนักติดตามฯ สพฐ.
รายละเอียด ด้วย สพฐ. เปลี่ยนช่องทางการเข้ารายงานข้อมูลในระบบ e-mes ของสำนักติดตามฯ จาก http:// 210.1.20.56 เป็น http://210.1.20.63 โดยใช้ use name และ password เดิม
จึงขอให้โรงเรียนทุกโรง เปลี่ยนช่องทางการเข้ารายงาน และติดตาม ตรวจสอบหัวข้อการรายงานข้อมูล และรายงานข้อมูลทุกหัวข้อให้เป็นปัจจุบันด้วย
วันที่ 02/12/2554
เวลา 10:02
ผู้ส่ง นโยบายและแผน
กลุ่มงานที่ส่งหนังสือ กลุุ่มนโยบายและแผน
คลิกดูเอกสาร -->  
คลิกดูเอกสาร -->  
คลิกดูเอกสาร -->  

โรงเรียนที่รับหนังสือแล้ว
ลำดับที่
โรงเรียน
วันที่
1 บ้านม่วงเตี้ย 02/12/11
2 วัดทรายขาว 02/12/11
3 วัดธนาภิมุข 02/12/11
4 บ้านลางสาด 02/12/11
5 บ้านนาค้อใต้ 02/12/11
6 บ้านกระเสาะ 02/12/11
7 บ้านระแว้ง 02/12/11
8 ตลาดปรีกี 02/12/11
9 บ้านคูระ 02/12/11
10 บ้านควนโนรี 02/12/11
11 บ้านควนแปลงู 02/12/11
12 บ้านศาลาสอง 02/12/11
13 บ้านเกาะตา 02/12/11
14 บ้านควนลาแม 02/12/11
15 บ้านวังกว้าง 02/12/11
16 วัดธนาภิมุข 02/12/11
17 บ้านต้นแซะ 02/12/11
18 วัดภมรคติวัน 02/12/11
19 บ้านควนโนรี 02/12/11
20 บ้านถนน 02/12/11
21 บ้านคางา 02/12/11
22 บ้านโคกเหรียง 02/12/11
23 บ้านกระหวะ 02/12/11
24 บ้านตันหยง 02/12/11
25 บ้านประจัน 02/12/11
26 บ้านอาโห 02/12/11
27 บ้านบาโฆงาดิง 02/12/11
28 บ้านปานัน 02/12/11
29 บ้านนาค้อเหนือ 02/12/11
30 บ้านควนแปลงู 02/12/11
31 ชุมชนวัดอัมพวนาราม 02/12/11
32 บ้านเกาะจัน 02/12/11
33 บ้านสายชล(สาขากูแบสิรา) 04/12/11
34 บ้านต้นทุเรียน 05/12/11
35 บ้านอินทนิล 05/12/11
36 บ้านเจาะบาแน 06/12/11
37 ตลาดนัดต้นมะขาม 06/12/11
38 บ้านดอนเค็ด 06/12/11
39 ไทยรัฐวิทยา52 06/12/11
40 บ้านกูวิง 06/12/11
41 บ้านปลักปรือ 06/12/11
42 บ้านทุ่งยาว 06/12/11
43 บ้านคลองช้าง 06/12/11
44 บ้านมะหุด 06/12/11
45 บ้านบาละแต 06/12/11
46 บ้านอาโห 07/12/11
47 บ้านสายชล 13/12/11