แสดงข้อมูลทั้งหมด
เลขที่หนังสือ
เรื่อง โอนเงินพสร.และโอนบรรจุใหม่15ส.ค.54(ตกเบิก)
รายละเอียด กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินพสร.(ตกเบิก) และโอนเงินเดือน
บรรจุใหม่ แต่15ส.ค.54 ตามรายชื่อที่แนบมาพร้อนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
วันที่ 28/08/2554
เวลา 15:31
ผู้ส่ง งานการเงิน
กลุ่มงานที่ส่งหนังสือ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คลิกดูเอกสาร --> 28082554_1533_Book1.xls  
คลิกดูเอกสาร -->  
คลิกดูเอกสาร -->  

โรงเรียนที่รับหนังสือแล้ว
ลำดับที่
โรงเรียน
วันที่
1 ชุมชนบ้านพงสตา 29/08/11
2 บ้านโคกขี้เหล็ก 29/08/11
3 บ้านคลองช้าง 29/08/11
4 บ้านควนโนรี 29/08/11
5 บ้านปานัน 29/08/11
6 บ้านควนโนรี 29/08/11
7 บ้านศาลาสอง 29/08/11
8 บ้านยะรัง 29/08/11
9 มายอ(สถิตย์ภูผา) 29/08/11
10 บ้านควนแปลงู 29/08/11
11 บ้านกรือเซะ 29/08/11
12 บ้านยะรัง 29/08/11
13 บ้านนาเกตุ 30/08/11
14 บ้านต้นทุเรียน 31/08/11
15 บ้านควนโนรี 31/08/11
16 บ้านลางสาด 01/09/11
17 ไทยรัฐวิทยา52 01/09/11
18 บ้านกูวิง 02/09/11
19 บ้านควนโนรี 05/09/11
20 วัดโคกหญ้าคา 12/09/11
21 บ้านควนโนรี 26/09/11
22 บ้านควนโนรี 26/09/11
23 บ้านควนโนรี 26/09/11
24 บ้านควนโนรี 01/04/13
25 บ้านควนโนรี 12/04/13
26 บ้านควนโนรี 10/05/13
27 บ้านควนโนรี 15/05/13
28 บ้านควนโนรี 15/11/13