กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
คุรุสภาเขตพื้นที่
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา