สพป. ปัตตานี เขต 2

สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2

จัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา และมีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand ๔.๐ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพผู้เรียน มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ร่วมอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เว็บไซต์


ระบบ Smart Area

Facebook สพป.ปน.2